آرشیو پاییز1394

درباره مالزی
مالزی کشوری واقع در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن کوالا لامپور است. که بخشی از آن در شبه جزیره ای متصل به اراضی جنوب شرقی آسیا و بخشی دیگر در جزیره “بورنئو” ...